Εφαρμογ?? iPhone Apps Δημιουργ?ε? Εφαρμογ?ν iPhone iPad Δημιουργ?ε? Εφαρμογ?ν                iPhone & Android Εφαρμογ?? & Διαφ?μιση για
                Ταξιδιωτικ? στην Ελλ?δα


                English Language Greek Language Διαφημ?στε την επιχε?ρηση σα? στι? ΔΩΡΕΑΝ εφαρμογ?? μα?

                Για ?σου? ενδιαφ?ρονται να προωθ?σουν τι? υπηρεσ?ε? και να διαφημ?σουν τι? επιχειρ?σει? του?, διαθ?τουμε μεγ?λο αριθμ? δ?γλωσων εφαρμογ?ν για το iPhone, iPod, iTouch και Android οι οπο?ε? διατ?θενται δωρε?ν στο App Store τη? Apple και Android Market.

                Αν δεν επιθυμε?τε την αποκλειστικ? δικ? σα? εφαρμογ?, μπορε?τε να απευθυνθε?τε στα εκατομμ?ρια χρηστ?ν του και να προωθ?σετε την επιχε?ρηση σα? μ?σω μια? δικ?? μα? εφαρμογ??.

                Παρακ?τω θα βρε?τε περιγραφ? για τι? διαφημιστικ?? επιλογ?? που προσφ?ρουμε και ε?μαστε σ?γουροι ?τι θα βρε?τε μ?α που θα αντιστοιχε? σε εσα?.

                Εφαρμογ?? iPhone Δημιουργ?α Εφαρμογ?ν iPhone Τουριστικ?? Εφαρμογ??

                Ασημ?νια Παρουσ?αση Επιχε?ρηση?

                Παρουσι?στε την επιχε?ρηση σα? στι? σχετικ?? σελ?δε? των εφαρμογ?ν μα? με μ?α δικ? σα? σελ?δα. Αν λειτουργε?τε μ?α τουριστικ? επιχε?ρηση, ξενοδοχε?ο, δωμ?τια, studios ? ?λλο τ?πο καταλ?ματο?, εστιατ?ριο, ενοικι?σει? αυτοκιν?των, ταξιδιωτικ? γραφε?ο ? ?ποια ?λλη επιχε?ρηση σχετιζ?μενη με τον τουρισμ? και σε οποιαδ?ποτε περιοχ? τη? Ελλ?δα?, τα στοιχε?α τη? επιχε?ρηση? σα?, μια σ?ντομη περιγραφ? και μ?α φωτογραφ?α μπορο?ν να παρουσιαστο?ν στι? σχετιζ?μενε? σελ?δε? των εφαρμογ?ν μα?. [ Δε?τε ?να Δε?γμα ]

                Η Ασημ?νια Παρουσ?αση Επιχε?ρηση? περιλαμβ?νει .....

                Την Επωνυμ?α σα?, διε?θυνση, τηλ?φωνο, κινητ?, email, web site, μικρ? φωτογραφ?α ? λογ?τυπο και σ?ντομη περιγραφ?. Η πρ?ταση τη? Απλ?? Παρουσ?αση? αποτελε? την ιδανικ? επιλογ? για μια οικονομικ? παρουσ?αση στι? επιχειρ?σει? που θ?λουν να προωθ?σουν τι? υπηρεσ?ε? του? και να μπο?ν στο μ?λλον, κ?νοντα? ?τσι ?να β?μα πιο κοντ? στον κ?σμο τη? εν κιν?σει πληροφ?ρηση? με τι? εφαρμογ?? τη? iPhone, iPod και iTouch στα smart phones τη? Apple.                Εφαρμογ?? iPhone Δημιουργ?α Εφαρμογ?ν iPhone Τουριστικ?? Εφαρμογ??Χρυσ? Παρουσ?αση Επιχε?ρηση?

                Η Χρυσ? Παρουσ?αση Επιχε?ρηση?ε?ναι παρ?μοια με την επιλογ? τη? Ασημ?νια Παρουσ?αση Επιχε?ρηση?, αλλ? σε αυτ? το πακ?το θα δημιουργ?σουμε επιπλ?ον, τη δικ? σα? δ?γλωση 5σ?λιδη παρουσ?αση που θα περι?χει μια πληρ?στερη πληροφ?ρηση τη? επιχε?ρηση σα?. [ Δε?τε ?να Δε?γμα ]

                Η Χρυσ? Παρουσ?αση Επιχε?ρηση? περιλαμβ?νει .....

                ?λα τα στοιχε?α τη? Απλ?? Παρουσ?αση? και επιπλ?ον τη δικ? σα? δ?γλωση 5σ?λιδη παρουσ?αση η οπο?α θα περι?χει περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? με την επιχε?ρηση σα?, καθ?? και photo gallery μ?χρι 10 φωτογραφ?ε?, επιπλ?ον: τηλ?φωνο, κινητ?, email απ? ?που ο χρ?στη? θα μπορε? να στε?λει απ’ευθε?α? σε εσ??, σ?νδεση με την ιστοσελ?δα σα?, χ?ρτη και οδηγ?ε? ε?ρεση? τη? επιχε?ρηση? σα? και σ?νδεση με facebook/twitter σελ?δε?. Αν ?χετε τη δικ? σα? iPhone Εφαρμογ?, θα μπε? Link προ? την εφαρμογ? σα?. Η σελ?δα που θα δημιουργ?σουμε για εσ??, θα τοποθετηθε? στην σελ?δα με τι? αν?λογε? παρουσι?σει? και θα εμφαν?ζεται π?νω απ? τι? απλ?? παρουσι?σει?.                Εφαρμογ?? iPhone Δημιουργ?α Εφαρμογ?ν iPhone Τουριστικ?? Εφαρμογ??Χορηγ?ε? για μ?α ολ?κληρη Εφαρμογ? ? Τμ?ματο? αυτ??

                Επιπροσθ?τω? των δ?ο επιλογ?ν για την παρουσ?αση επιχειρ?σεων που αναφ?ραμε παραπ?νω, προσφ?ρουμε την επιλογ? τη? Χορηγ?α?, για εκε?νου? που επιθυμο?ν τη μ?γιστη ?κθεση τη? επιχε?ρηση? του? μ?σω των εφαρμογ?ν μα?.

                Δ?νεται η δυνατ?τητα Χορηγ?α? εν?? συγκεκριμ?νου πεδ?ου στην εφαρμογ? μα?, ? ολ?κληρη? τη? σχετιζ?μενη? εφαρμογ??. Οι Χορηγο? εφαρμογ?ν, θα ?χουν ειδικ? banner που θα εμφαν?ζεται στην κορυφ? τη? σελ?δα? του συγκεκριμ?νου πεδ?ου ? σε ?λε? τη? σελ?δε? τη? εφαρμογ??. Αυτ? το Banner θα ε?ναι συν?χεια παρ?ν στην οθ?νη του χρ?στη.

                Κ?νοντα? “κλικ” στο banner τη? χορηγ?α?, ο χρ?στη? θα συνδ?εται με την εφαρμογ? ? την ιστοσελ?δα του Χορηγο?. Η Χορηγ?α θα παρ?χει ?ψιστη προ?θηση και θα φτ?νει σε ?λου? του? χρ?στε? τη? επιλεγμ?νη? εφαρμογ??, καθ?? θα ?χει μια ξεχωριστ? παρουσ?αση τη? επιχε?ρηση? του Χορηγο? σε σχ?ση με ?λλε? που θα παρουσι?ζονται σε αυτ? την εφαρμογ?. Οι επιλογ?? και η δι?ρκεια τη? χορηγ?α? ε?ναι διαπραγματε?σιμε?, κατ?πιν ζ?τηση? και θα εξαρτ?νται αν?λογα τη? διαθεσιμ?τητα?.


                iPhone Εφαρμογ?? iPhone Ελλ?δα Δημιουργ?ε? Εφαρμογ?ν iPhone iPod
                Copyright 2010- GreekTravelApps.com
                Powered by the GAP Web Agency
                 
                The Android robot logo is a trademark of Google Inc, and the Apple logo is a trademark of Apple. and are in no way affiliated with GreekTravelApps
                老女老肥熟国产在线视频